ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 พ.ย. 65 เปิดภาคเรียนที่ 2/2565
ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ
07 ต.ค. 65 ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565
กลุ่มบริหารวิชาการ
30 ก.ย. 65 ถึง 01 ต.ค. 65 ครูผู้สอนส่งคะแนนในภาคเรียนที่ 1/2565
กลุ่มบริหารวิชาการ
27 ก.ย. 65 ถึง 29 ก.ย. 65 ติดตามการส่งงานในภาคเรียนที่ 1/2565
โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม กลุ่มบริหารวิชาการ