ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม

 
           โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม จัดตั้งเมื่อ 3 กรกฎาคม 2488  ชื่อว่า โรงเรียนเทศบาล4(วัดใหม่ห้วยจรเข้) อาศัยศาลาการเปรียญของวัดใหม่ห้วยจรเข้เป็นที่เรียน  ทำพิธีเปิดเรียนโดยนายจรูญ  ผาสุกวนิช  นายอำเภอเมืองนครปฐม  นายฟื้น  มุสิกุล  ศึกษาธิการอำเภอเมืองนครปฐม มีพระครูอุตรการบดี  เจ้าอาวาส    วัดใหม่ห้วยจรเข้เป็นผู้อุปการะ เปิดสอนในระดับประถมศึกษา ป.1 – ป.โดยมีนายเจตน์  ขาวมานิตย์  เป็น     ครูใหญ่  ต่อมาเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนวัดใหม่ห้วยจรเข้   เมื่อ   1 พฤษภาคม 2496 และย้ายนักเรียนที่เรียนจากศาลาการเปรียญมาเรียน ณ อาคาร 003  (ก่อสร้างเมื่อปี 2503 ปัจจุบันรื้อแล้ว)  กระทรวงศึกษาธิการ   สงวนโรงเรียนนี้  ไว้เพื่อปรับปรุงทางวิชาการ  เมื่อ 1 กันยายน 2509  ขณะเดียวกันมีการโอนโรงเรียนประถมศึกษา     ทั่วประเทศ  ไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยมี  นายประวิทย์   เจริญดีมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนนี้  และ  22 พฤษภาคม 2520  กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้โรงเรียนเปิดสอนนักเรียน ม.ศ.1 จำนวน 2 ห้องเรียนโดยลดนักเรียนชั้น ป.1และ ป.5 ลงชั้นละ 25%  ซึ่งต่อมา 18 พฤษภาคม 2521  งดรับนักเรียน ม.1 และ ม.ศ.1 และโอนนักเรียน ม.ศ.2 และ ม.ศ.1 ไปให้แก่โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยและโรงเรียนราชินีบูรณะและสอนประถมศึกษาตามเดิม  วันที่ 24 เมษายน 2522  กระทรวงศึกษาธิการสั่งยุบโรงเรียนวัดห้วยจรเข้  สังกัดกองการประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา  โดยโอนทรัพย์สินและตัวบุคคลให้กับโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม  มาสังกัดกองการมัธยมศึกษา  กรมสามัญศึกษา  หลังจากนั้น 1 พฤษภาคม 2522 กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้เปิดรับนักเรียนชั้น ม.1 อีกจำนวน  4 ห้องเรียน  โดยสอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2521  และเปลี่ยนชื่อ   โรงเรียนเป็น โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม  งดรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา  และในปีการศึกษา  2532  โรงเรียน  ได้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นรุ่นแรก  จำนวน 2 ห้องเรียน  ต่อมาโรงเรียนได้พัฒนาก้าวหน้าทั้งบุคลากร  สถานที่ต่าง ๆ มาเป็นลำดับ  มีผู้บริหารผลัดเปลี่ยนกันมาบริหารจนกระทั่งปัจจุบันและมีเจ้าอาวาส     วัดห้วยจระเข้องค์ปัจจุบันเป็นผู้อุปการะโรงเรียน
          โรงเรียนมีเนื้อที่ 26 ไร่  3 งาน  58  ตารางวา   ชุมชนรอบ ๆ เป็นชุมชนเมืองซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนคร นครปฐม  อาชีพส่วนใหญ่ของชาวชุมชนเป็นอาชีพค้าขาย  ที่ตั้ง 445/5 ถนนพิพิธประสาท  ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  รหัสไปรษณีย์  73000  โทรศัพท์  034-241934, 250934    โทรสาร  034-212888