กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายสิริมงคล เนื้อน่วม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางบุญเรือง เฮงผล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นายแมนรัตน์ รื่นละออ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นายมนต์ชัย เจริญนิติกุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นางสาวชญาดา รสภิรมย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นายเลิศ จันทร์คำ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวณฌาค์ กรณ์ณวณิช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวนพรัตน์ ปทุมารักษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวสาวิตรี เชี่ยวชาญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นางสาวหนึ่งฤทัย มณฑีรรัตน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นายธีระ อังคสุรกร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวภัทรภร สีรอดบาง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวเมทิชา ภักดิ์ธนานนท์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4