กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวปรีนัฐญา รากกระโทก
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายวิทยา เกิดช่วง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นายนิทสัน แก้วสระแสน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นายชัชวาลย์ อินทุสมิต
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นายอิทธิศักดิ์ ปัญญาใหญ่
ครู

นางสาวนิรัญนาฎ โพธิ์บล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวสุนิสา เนาวรัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นายณรงค์วิทย์ ศักดิ์ทิพยรัตน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวสาวิตรี ชูจันทึก
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3