กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายวัชรพงษ์ คล้ายแจ้ง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวอารีรัตน์ สายพรหม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาววาสนา เชียงวัณณา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นางสาวธิดารัตน์ พลมาตร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาวปวรวรรณ หาญกร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6