กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวจุฑามาศ ฉิมพาลี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสมมาต ตังคะพิภพ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวนวลสมร เผื่อนปฐม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นางสุภาณี ไชยเกษมสันต์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวขนิษฐา ถาวรประเสริฐ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาวจิราพร สายปิน
ครู คศ.1

นางสาวจิรนันท์ บุญวิจิตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาวกฤตลักษณ์ ม่วงอยู่
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวอาทิตยา อัมภรัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาววัลลิภา เก้าวงษ์วาน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นายเอกตรา ธาราศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาววันใหม่ ดารารัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวพิชามญชุ์ วิภาสธวัช
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นางสาวกุลวรรณ สุดใจชื้น
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2