Get Adobe Flash player

โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ผลงานนักเรียน นายวรวุฒิ แรมชื่น
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ขณะนี้เวลา

Home สมุดบันทึกความดี
ประกาศโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม   ไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษา   รอบสาม    (พ.ศ.๒๕๕๖-  ๒๕๕๘ )  จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ   ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านมัธยมศึกษา ตามหนังสือ ที่ สมศ ๓๖๖๖๙/๒๕๕๖  ลงวันที่  ๘ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ( คลิกดูหนังสือรับรอง)

[ คลิกดาว์นโหลด ]  สมุดบันทึกความดีของข้าราชการครู

[ คลิกดาว์นโหลด ]  ตัวอย่างสมุดบันทึกความดีของข้าราชการครู

เข้าสู่ระบบประธานสภานักเรียน57

นางสาวแพรวพลอย เพ็งโตวงษ์
ชั้นมัธยมศึกษาีปีที่ 5/2